Arizona program PDF Nyomtatás E-mail
2015. március 17. kedd, 11:51

Sajnos rendszeresen van néhány gyermek, aki magatartásával zavarja az iskolai munkát, emellett gyakran veszélyezteti társai testi épségét, rongálja az iskola vagyonát. Előfordul sajnos az az eset, hogy az iskola nyugalmát és a tanulók tanuláshoz, a pedagógusok tanításhoz való jogát kell megvédeni ezektől a tanulóktól. A probléma megoldására az Arizona program bevezetése lehet a megoldás. A programot 1994-ben vezette be egy phoenixi iskola Arizonában (innen ered az elnevezése). Magyarországon először a pápai Weöres Sándor Általános Iskola alkalmazta és ma már egyre több általános iskola használja. Zalaegerszegen elsőként iskolánk vezeti be a programot.

Mi hozta életre?

A tanítási órákon előforduló fegyelmi gondok és az, hogy egyre több az órákat sorozatosan zavaró diákok száma.    

A program célja:

A program fő célja a tanítási órák nyugalmának biztosítása, megvédeni a tanulni vágyókat a rendetlenkedő osztálytársaktól. Lehetővé tenni a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanórát, a tanárok számára a zavartalan tanítást.

A program alapelvei:

MINDEN TANULÓNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANULÁSHOZ.
MINDEN TANÁRNAK JOGA VAN A ZAVARTALAN TANÍTÁSHOZ.
MÁSOK JOGAIT MINDIG TISZTELETBEN TARTOM.

Hogyan működik a program?

1. Az órát zavaró diákot a tanár felszólítja, hogy gondolja át, melyik alapelvet sértette meg az órán. Majd megkérdezi a diáktól, hogy hajlandó-e betartani a szabályokat. A diák dönthet úgy, hogy felhagy az óra zavarásával, vagy elhagyja az osztálytermet és az Arizona szobába megy. A hangsúly a diák saját egyéni döntésén van! Felelősséget vállal tetteiért, döntéséért. (pl. azért, hogy nincs ott a tanári magyarázaton, feladatok megoldásakor… ezeket egyedül kell bepótolnia, nem jelent felmentést a készülés alól az Arizona szoba)
Ha úgy dönt, hogy marad, és újra zavarja az órát, akkor kötelező kimenni az Arizona szobába
2. Az Arizona szobában, ahol mindig van felügyelő tanár, egy tervkészítő lapot kap, amely kitöltésekor átgondolja, hogy melyik szabályt sértette meg, milyen következményei vannak magára és társaira nézve, tervet készít, hogyan tudná elkerülni a jövőben az ilyen viselkedést. Ha a felügyelő tanár elfogadja a tervet, akkor visszamehet a tanítási órára, de óra végén mindenképpen visszamegy a társaihoz.

Következmények:

 • Ha egy diák 3 alkalommal volt az Arizona szobában, akkor egy segítő beszélgetésre hívjuk, melyen részt vesz a diák által választott segítő tanár vagy az osztályfőnök.
 • A 6. alkalom után a segítő szándékú beszélgetésbe bevonjuk a szülőt is, akit levélben értesítünk az előzményekről, időpontot egyeztetünk vele.
 • A 10. alkalom után a beszélgetésbe bekapcsolódik az iskola igazgatója is a kiválasztott pedagógus, osztályfőnök, szülő mellett.
 • Egyéb esetekben / nem együttműködő tanuló esetén külső szakembert is bevonunk.


Miért tartjuk fontosnak a program bevezetését?

 • Jó a tanulni vágyó diákoknak és a tanároknak, mert zavartalanabbá válik az órai munka.
 • A programmal erősítjük diákjainkban a felelősségteljes gondolkodást, az együttműködő képességet, az önfegyelmet. Nagyobb hangsúlyt kap mások jogainak is a tisztelete.
 • Az Arizona szobában történő beszélgetéseken és a segítő beszélgetéseken jobban megismerjük a diákokat és a problémáikat, több segítséget tudunk nyújtani.
 • Hasznos a szülőknek, tájékoztatást kapnak az Arizona csoporttól, a beszélgetések közös gondolkodásra és problémamegoldásra késztetnek.
Írta: Administrator   
 
Tájékoztató az igazolatlan hiányzásokról PDF Nyomtatás E-mail
2013. október 11. péntek, 11:24

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.

 1. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
 2. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.
 3. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
 4. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.
 5. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke

 • tanköteles tanuló esetén harminc óra.

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

Módosítás dátuma: 2015. március 17. kedd, 11:50
Írta: Beck Károly   
 
Tájékoztató a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról PDF Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 20. péntek, 14:16

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításának új szabályai

2013.szeptember 1-től változik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, melyet az illetékes jegyző, illetve az önkormányzat szociális és igazgatási osztálya végez el:
- az a szülő kérheti a fentiek megállapítását, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az alábbiak közül legalább egy feltétel fennáll:

 • a gyermek mindkét szülője vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő csak 8 általános iskolát végzett, vagy
 • a gyermek mindkét szülője vagy a gyermekét egyedül nevelő szülője a fenti kedvezmény igénylésének időpontját megelőzően 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy
 • félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban élnek stb.

A halmozottan hátrányos helyzet esetén a fenti feltételek közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellett legalább kettő feltételnek kell fennállnia

 • vagy nevelésbe vett gyermek,
 • vagy utógondozásban részesülő gyermek esetén.

A kérelmet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor vagy azt követően külön is be lehet adni. A nevelésbe vagy utógondozásba vett gyermekeknél a járási hivatal gyámhivatala állapítja meg a fentieket.
(A Járási Hivatal Gyámhatósága által védelembe vett gyermek hátrányos helyzetű.)

A határozatokat kérjük az iskola titkárságán leadni, mivel így tudunk pályázatokon, ösztöndíjprogramban részt venni.


Módosítás dátuma: 2015. március 17. kedd, 11:50
Írta: Administrator