Nyomtatás

Diákönkormányzat

1.  A diákönkormányzat adatai:

Az iskola diákönkormányzata a két tagintézményben külön-külön működik.

● A Dózsa György Tagiskola diákönkormányzatának neve: Dózsás Diákok Köre (DDK)

Székhelye: Zalaegerszeg, Kis u. 6.

● Az iskolai diákönkormányzatot két fő diákvezető képviseli, egy-egy tanuló a Petőfi Sándor Székhelyiskolából, illetve. a Dózsa György Tagiskolából. Munkájukat két fő pedagógus segíti mindkét iskolában. A diákönkormányzatot érintő ügyekben a segítő pedagógusok bármelyike aláírási joggal rendelkezik.

A DDK-t segítő tanárok:

Felső tagozat: Gacsal Gábor
Alsó tagozat: Szalai Noémi Zsuzsanna

Gazdasági felelős: Szalai Márta

 

A DDK az iskola tanulóiból álló közösségi szervezet.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő minden kérdésre kiterjed.

2.  A diákönkormányzat célja:

 • a diákok egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme a törvényes keretek között
 • az iskolai közösségi élet szervezése, a tanulók tanulási, kulturális, sport és egyéb igényeihez kapcsolódó kéréseinek, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, ezek alapján intézkedések, ill. szervezőmunka kezdeményezése
 • az iskolában színesebb, változatosabb diákélet kialakítása, a diákok érdeklődésének felkeltése

A DÖK feladata az intézmény vezetésével összhangban ellátni a diákok érdekképviseletét, szervezni, lebonyolítani az általa tervezett programokat. A DÖK és az iskola együttműködik, kölcsönösen segítik és erősítik egymás tevékenységét.

A DÖK részt vesz a közösség formálásában, a tanulói jogok érvényesítésében, a személyiség fejlesztésében, a közösségi életformák gyakorlásában. Fejleszti a felelősségtudatot, segít a vezetési gyakorlat megszerzésében, és a közösség érdekében munkát végez.

 

 

3.  A diákönkormányzat felépítése, működése

A diákönkormányzatnak minden tanuló tagja lehet, bárki lehet választó és választható a vezetőségben a tisztségekre. 
Ez a joga senkinek nem korlátozható tanulmányi eredmény, fegyelmi vétség, vagy egyéb más ok miatt. 
A diákönkormányzatot osztályonként két tanuló képviseli, akiket az osztály tanulói választanak titkos vagy nyílt szavazással. A képviselők megbízatása egy tanévre szól.

A képviselők feladatai:

 • Az osztályfőnökkel együttműködve szervezik és irányítják az osztály életét.
 • Képviselik az osztály érdekeit az iskolai szintű fórumokon, diáktársaikat tájékoztatják a döntésekről.
 • A vállalt és rájuk bízott feladatokat maradéktalanul ellátják, társaik bizalmával pedig nem élhetnek vissza.
 • A versenyek, szabadidős tevékenységek, értékteremtő munkák szervezésében, lebonyolításában részt kell vállalniuk.
 • A megválasztott képviselők feladata, hogy osztályuk tagjainak érdekeit   képviseljék, javaslataikat, véleményüket tolmácsolják, sérelmüket elpanaszolják a diákönkormányzat ülésein, hogy az adott kérdésben minél előbb megoldás, döntés születhessen.
 • A DÖK az iskola harmadik évfolyamától működteti diákképviseleti rendszerét, melynek tagja lehet minden diák, aki az iskolába jár.

Az első és második osztályosokat is megilleti az érdekképviseleti érvényesítési jog, és a DÖK szervezésében lévő bármelyik programon részt vehetnek, véleményüket, javaslataikat elmondhatják tanítóiknak, vagy a DÖK-öt segítő pedagógusnak.

A DDK vezetőségét - évfolyamonként 1-1 főt és a diákvezetőt - a küldöttek maguk közül választják évenként a felső tagozatos  tanulók közül.

A diákönkormányzatokat vezetőség /diáktanács/ irányítja:

 • A diákvezetőség / tanács/ az aktuális feladatoknak megfelelően, de legalább kéthavonta ülésezik. Összehívása éves terv szerint történik. A rendkívüli diáktanács ülések összehívását a diákvezető - titkár végzi.
 • A diákvezetőséget / tanácsot /össze kell hívni az iskola igazgatójának, a diáktanács elnökének, tagjainak, a segítő nevelőknek, valamint  az iskolai tanulóközösség legalább felének (napirendi pontot tartalmazó) indítványára. A rendkívüli ülés iránti igényt a diáktanács segítő vezetőihez kell benyújtani. Az ülést az indítvány kézhezvételétől számított 2 héten belül meg kell tartani. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről.
 • A diákvezetőség / tanács/ határozatképes, ha ülésén a delegált képviselők több mint fele jelen van.
 • A diákvezetőség / tanács/ a döntéseit, határozatait köteles nyilvánosságra hozni.
 • A DÖK működési feltételeiről (helyiség, irodaszerek) az igazgató köteles gondoskodni, ezeket a szervezet térítésmentesen használhatja. Az iskola helyiségeinek használatához előzetes engedély szükséges.
 • Az iskola támogat minden olyan rendezvényt, kezdeményezést, amely a diákok érdekét szolgálja: iskolarádió, disco, farsang, újságok terjesztése, kiállítások, előadások szervezése.
 • A diákönkormányzat anyagi támogatásáról a költségvetés-előkészítésekor az iskolavezetés dönt.
 • A diákönkormányzatot segítő pedagógust a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.
 • A tanárvezető segíti a DÖK és a tantestület közötti információáramlást, a problémák megoldását, a konfliktusok kezelését és a diákok által felvetett, az egész iskola működését segítő, előrevivő ötletek megvalósítását.
 • Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Az iskolai diákközgyűlésen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.

4.  A diákönkormányzat jogkörei

Az iskolai diákönkormányzat jogköreit az Oktatási Törvény alapján az iskolai SZMSZ és a Házirend tartalmazza.

4. 1. A diákönkormányzatnak (a nevelőtestület véleményének meghallgatásával) döntési jogköre van:

 • a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásában és minden más saját működésével kapcsolatos kérdésben,
 • hatáskörei gyakorlásával kapcsolatban,
 • egy tanítás nélküli munkanap programjának megállapításában,
 • a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásának tekintetében,
 • a tisztségviselők megválasztásában,
 • a diákújság, diákrádió szerkesztőbizottságának megválasztásában.

4. 2. A diákönkormányzatnak egyetértési jogköre van:

 • a jogszabályban meghatározott ügyekben, az iskolai SZMSZ megalkotásában és módosításában,
 • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásában,
 • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásában,
 • a Házirend elfogadásában.

4. 3. A DÖK tanácskozási joggal vehet részt:

 • az SZV munkájában
 • diákok fegyelmi tárgyalásán

4. 4. A DÖK - nek javaslattevő joga van:

 • a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan,
 • az iskola működésével kapcsolatban,
 • a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

5.  A diákönkormányzat kötelezettségei

 • A DÖK számára biztosított helyiségek berendezéseiért felelősséget vállal, rendezvényein felügyel az általa használt helyiségekre.
 • A rendezvényeket csak tanítási idő után szervez, az iskolavezetőséggel egyeztetve.
 • A DÖK küldöttei  a Házirendet betartják és betartatják társaikkal.
 • A felvállalt feladatokat legjobb tudásuk szerint ellátják.

6.  A diákönkormányzat feladatai:

 • az iskolák tanulóinak tanórán kívüli szabadidős tevékenységeinek szervezése, irányítása,
 • az iskolai élet során felmerülő diákokat érintő kérdések, feladatok koordinálása.

A DÖK aktívan részt vállal a hasznos anyagok gyűjtésében, és a gyűjtés szervezésében, mellyel előteremti a működéshez szükséges anyagi eszközöket.
Az anyagi eszközök felhasználásról a DÖK vezetősége dönt, a pénztárt a DÖK-öt segítő pedagógus kezeli, aki a feljegyzéseket adminisztrálja.
A diákküldöttek segítik az iskolai farsang szervezését és lebonyolítását.
A DÖK részt vállal a Dózsa-napok programjainak szervezésében, és segíti az iskolai táborok, erdei iskolák szervezését.
A DÖK feladata az egész iskolát érintő megmozdulások, ünnepélyek szervezésének segítése.
A DÖK - szükség esetén - megszervezi az iskolai portaügyeletet.

7.  A diákönkormányzat működését meghatározó dokumentumok:

 

 • Közoktatási törvény ( Kt.)
 • Iskolai dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend)
 • A nevelés és oktatás működéséről szóló 11./1994.(VI. 8.) MKM rendelet

 

A DÖK SZMSZ része az iskolai SZMSZ -nek, melyet a diákközgyűlésen a diákképviselők fogadnak el, és amelyet a tantestület hagy jóvá.

7. 1. Az iskolai SZMSZ felülvizsgálata

Az iskolai SZMSZ felülvizsgálatával összhangban a DÖK vezetősége minden esetben áttekinti saját szabályzatát.

8. Záró rendelkezések

Az SZMSZ-t a küldöttgyűlés készíti el, a választott tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. (A nevelőtestület csak abban az esetben tagadhatja meg jóváhagyását, ha az SZMSZ az iskolai belső szabályzatokkal vagy jogszabályokkal ellentétes.)

Zalaegerszeg, 2009. november